รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ aniruth_m@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ปัจจัยอันตรายในการทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์สำหรับงานวาดเซรามิก: กรณีศึกษา โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ปัจจัยอันตรายในการทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มอาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์สำหรับงานวาดเซรามิก: กรณีศึกษา โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การศึกษาด้านการยศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
2 การศึกษาแนวทางด้านการยศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
3 ศักยภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานเซรามิก โครงการพระราชดำริฯ บ้านทุ่งจี้ จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ในกลุ่มเกษตรกรผู้พิการ 0 หัวหน้า
5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรผู้ปลูกยาสูบ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน