รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.พฤกษา เครือแสง สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ phrueksa@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยป่าชุมชนในอ.เถิน จ.ลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การจัดการความรู้ปัญหาการรับรองสถานะอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางของบุคคลตามกฎหมายในเขตตำบลร่องเคาะ 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 กลไกการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 แนวทางการปฏิรูปกระบวนการสอบสวนคดีอาญา 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 แนวทางการมีส่วนร่วมสอบสวนคดีอาญาของนักกฎหมาย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่การบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อยที่ 4 : การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม บนฐานการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยป่าชุมชนในอ.เถิน จ.ลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขความยากจนระดับจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 การจัดการความรู้ปัญหาการรับรองสถานะอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางของบุคคลตามกฎหมายในเขตตำบลร่องเคาะ 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติผ่านกระบวนการคลินิกกฎหมาย ชุมชนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
7 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเตียงพลิกป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 2564 นักวิจัยร่วม
8 กลไกการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
9 แนวทางการจัดการความรู้ด้านศิลปหัตถกรรม กรณีศึกษา: การทำบายศรี สะตวงและต๋าแหลวของอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
10 การพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
11 แนวทางการปฏิรูปกระบวนการสอบสวนคดีอาญา 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่การบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
13 แนวทางการมีส่วนร่วมสอบสวนคดีอาญาของนักกฎหมาย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายของคนไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์โดยผ่านการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก : กรณีศึกษาบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
2 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
3 Development of Thailand Criminal inquiry. 2016 Seoul International Conference on Social Sciences and Management, January 5-7, 2016 Seoul, Korea 2559 หัวหน้า
4 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม 2560 หัวหน้า
5 การพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การบริหารจัดการปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
6 Reform of the criminal investigation process 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน