รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.พฤกษา เครือแสง สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ phrueksa@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การจัดการความรู้ปัญหาการรับรองสถานะอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางของบุคคลตามกฎหมายในเขตตำบลร่องเคาะ 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 กลไกการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 แนวทางการปฏิรูปกระบวนการสอบสวนคดีอาญา 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 แนวทางการมีส่วนร่วมสอบสวนคดีอาญาของนักกฎหมาย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่การบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การจัดการความรู้ปัญหาการรับรองสถานะอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางของบุคคลตามกฎหมายในเขตตำบลร่องเคาะ 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติผ่านกระบวนการคลินิกกฎหมาย ชุมชนบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
3 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเตียงพลิกป้องกันแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 2564 นักวิจัยร่วม
4 กลไกการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
5 แนวทางการจัดการความรู้ด้านศิลปหัตถกรรม กรณีศึกษา: การทำบายศรี สะตวงและต๋าแหลวของอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
7 แนวทางการปฏิรูปกระบวนการสอบสวนคดีอาญา 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่การบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
9 แนวทางการมีส่วนร่วมสอบสวนคดีอาญาของนักกฎหมาย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
2 Development of Thailand Criminal inquiry. 2016 Seoul International Conference on Social Sciences and Management, January 5-7, 2016 Seoul, Korea 2559 หัวหน้า
3 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคม 2560 หัวหน้า
4 การพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การบริหารจัดการปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
5 Reform of the criminal investigation process 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน