รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ sakulsueb_9@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 หุ่นพยนต์พิทักษ์ประตูเมืองลำปาง : การศึกษาด้วยมุมมองคติชนวิทยา 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาประเพณีแก้มื้อนาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 หุ่นพยนต์พิทักษ์ประตูเมืองลำปาง : การศึกษาด้วยมุมมองคติชนวิทยา 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาประเพณีแก้มื้อนาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 อนุภาคไสยศาสตร์และบทบาทของอนุภาคไสยศาสตร์ที่มีต่อการสร้างตัวละครเอก เรื่อง การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ 2564 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน