รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ weerasak_i@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 เว็บสารสนเทศคลังความรู้ภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายผู้ผลิตครั่งครบวงจร 2565 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
3 เว็บสารสนเทศคลังความรู้ภูมิปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 เว็บไซต์สารสนเทศสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปา 0 ผู้ร่วม
2 คลื่นสมองของการพูดโกหกของมนุษย์ โดยใช้วิธีการวัดเพื่อบันทึกกิจกรรมไฟฟ้าในสมองบริเวณรอบๆ หนังศีรษะ (EEG) ด้วยเครื่องมือน้ำหนักเบา 0 ผู้ร่วม
3 การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นเครือข่ายเฟสบุ๊ค โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 0 หัวหน้า
4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า 0 หัวหน้า
5 การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดล าปาง 0 ผู้ร่วม
6 การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 0 หัวหน้า
7 ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกข้าวโพดและการนำของเหลือใช้จากข้าวโพดแท่งในพื้นที่ ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
8 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เศรษฐกิจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ระยะดำเนินการ ปี 2559 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน