รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ธงชัย ปันสุข สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Thongchai_pan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 งานสร้างสรรค์ ชุด ดอกเอื้องผึ้งในจินตนาการ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ ๒ การฟื้นฟูและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกสกุลช่างลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ชุด แรงบันดาลใจจากศิลปกรรม วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ ๒ การฟื้นฟูและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกสกุลช่างลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 งานสร้างสรรค์ ชุด ดอกเอื้องผึ้งในจินตนาการ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม บ้านหาดปู่ด้าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 แผนงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 โครงการย่อยที่ ๑ การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินสกุลช่างลำปาง สู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น 2565 นักวิจัยร่วม
6 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การสร้างกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุผ่านงานศิลปะเพื่อสร้างรายได้เสริม 2563 นักวิจัยร่วม
9 งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ชุด แรงบันดาลใจจากศิลปกรรม วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การศึกษางานสร้างสรรค์ประติมากรรมประยุกต์ จากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
2 จิตรกรรมสีอะคริลิค ชุด หยาดน้ำฟ้า โครงการ Art and Design Workshop 2017 Internationnal in Memory May 1-4 2017 Faculty of Architecture and Design King Mongkut is University of Technology North Bangkok. 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน