รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ siliko@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม บ้านหาดปู่ด้าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 แผนงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ชุด SMILES IN MY MINO NO.๑ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การสร้างกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุผ่านงานศิลปะเพื่อสร้างรายได้เสริม 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการหล่อแม่พิมพ์เซรามิก กลุ่มทิพย์อินทร์ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ชุด แรงบันดาลใจจากศิลปกรรม วัดไหล่หิน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม บ้านหาดปู่ด้าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 แผนงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการย่อยที่ ๒ การฟื้นฟูและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกสกุลช่างลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 งานสร้างสรรค์ ชุด ดอกเอื้องผึ้งในจินตนาการ 2565 นักวิจัยร่วม
5 งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ชุด SMILES IN MY MINO NO.๑ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
7 การสร้างกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุผ่านงานศิลปะเพื่อสร้างรายได้เสริม 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกดอยฮาง บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
9 การสร้างเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
10 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการหล่อแม่พิมพ์เซรามิก กลุ่มทิพย์อินทร์ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ชุด แรงบันดาลใจจากศิลปกรรม วัดไหล่หิน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุในการผลิตเซรามิกอย่างมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านหมอสม ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การศึกษางานสร้างสรรค์ประติมากรรมประยุกต์ จากรูปแบบศิลปกรรม วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
2 จิตรกรรมสีอะคริลิค ชุด ก้อนดิน ของพ่อ โครงการ Art and Design Workshop 2017 Internationnal in Memory May 1-4 2017 Faculty of Architecture and Design King Mongkut is University of Technology North Bangk 2560 หัวหน้า
3 ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6 (The Foundation of Native Thai Orchids) มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 หัวหน้า
4 ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน Smile of Siam no 2 ร่วมแสดงในนิทรรศการ Asia Plus Art Contest ครั้งที่ 6 หัวข้อ เฉิดฉายประกายแดด 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกับสำนักงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง (KBO) 2561 หัวหน้า
2 บริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2559 หัวหน้า
3 ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกับสำนักงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัด (KBO) 2559 หัวหน้า