รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ watthana@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การสร้างมาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการผลิตอิฐมอญของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
2 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2563 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพศูนย์ส่งเสริมสุนทรียะเพื่อผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
4 โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางความร้อนของมอร์ตาร์ผสมวัสดุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2560 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนาวัสดุผนังฉนวนกันความร้อนด้วยยางรถยนต์ใช้แล้ว 2559 นักวิจัยร่วม
6 กำลังอัดและการต้านทานคลอไรด์ของปูนซีเมนต์ผสมเถ้าชานอ้อยที่ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นวัสดุเติมแต่ง 2559 นักวิจัยร่วม
7 การนำแบบหล่อปูนปลาสเตอร์เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม เซรามิกในท้องถิ่น มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตวัสดุก่อผนังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การใช้เถ้าหนักปริมาณสูงในมอร์ต้า : อิทธิพลต่อกำลังอัดและการนำความร้อน 0 ผู้ร่วม
2 ผลของสารเติมแต่งต่อกำลังอัดและสมบัติทาง กายภาพของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าชานอ้อย 0 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน