รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ thanapun29@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ในด้านวรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการการเรียนการสอนของรูปแบบ JICSAW เพื่อพัฒนาการอ่านในด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์เฉพาะในด้านวรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน MIA เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร ในด้านวรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการการเรียนการสอนของรูปแบบ JICSAW เพื่อพัฒนาการอ่านในด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์เฉพาะในด้านวรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน MIA เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษของครูผ่านแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง อำเภอวังเหนือและอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
6 การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน