รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางศรัณยา สินพาณี สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ saranya.s@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลกระทบของคะแนนของการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลัดทรัพย์แห่งประเทศไทย 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งภาคเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ระบบสารสนเทศแบบ Dashboard สำหรับผู้ประกอบการและการรับรู้ของผู้ใช้สารสนเทศ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ผลกระทบของคะแนนของการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่มีต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลัดทรัพย์แห่งประเทศไทย 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งภาคเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจผ่านทางเครือข่ายสังคมการค้าออนไลน์ 2560 นักวิจัยร่วม
4 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีการเชิงแนวปะการัง กรณีศึกษาการขนส่งข้าวสาร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
5 การศึกษาการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจผ่านทางเครือข่ายสังคมการค้าออนไลน์ 2560 นักวิจัยร่วม
6 ระบบสารสนเทศแบบ Dashboard สำหรับผู้ประกอบการและการรับรู้ของผู้ใช้สารสนเทศ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลแจ้ห่ม 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์ แบบมีส่วนร่วมตำบลแจ้ห่ม 2559 นักวิจัยร่วม
8 ไส้เดือนดิน กลไกการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน