รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.อมาพร ปวงรังษี สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ amaporn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แนวทางการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของประชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 การบริหารจัดการรถพุ่มพวงด้วยระบบโลจิสติกส์ 2566 นักวิจัยร่วม
2 กลไกการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 แนวทางการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของประชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๑ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การถอดบทเรียนการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปขยะเทศบาลป่าตันนาครัว (MOU) 2560 หัวหน้า
2 ผู้สูงอายุแจ่มใส สังคมผู้สูงวัยบานชื่น : ขับเคลื่อนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ (วัยชราบาล) ตำบลเสริมงาม 2560 หัวหน้า
3 ศูนย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลแม่ทะ 2560 หัวหน้า
4 เสริมสร้างศักยภาพระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียนวัดศรีหลวง อำเภอแจ้ห่ม 2560 หัวหน้า