รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ duangjan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 แพลตฟอร์มทางการศึกษาที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาผนวกกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์สำหรับภูมิปัญญาด้านอาหารของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทชุมชนเป็นฐานสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มของครูภาคเหนือ โดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาผลการใช้เครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 โครงการย่อยที่ 2 : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องดนตรีขิมสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักเรียนในตำบลทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
7 การพัฒนาการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนแบบจุลภาคเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ขนมปังแป้งปราศจากกลูเตนเพื่อพัฒนาทักษะ แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การพัฒนากระบวนการทำวิจัยรายวิชาวิจัย ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของนักศึกษา ครูฟิสิกส์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (๕E) ผนวกกับหลัก ๕W ๒H สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การพัฒนาเทคโนโลยีผนวกศาสตร์การสอน ในเนื้อหา โดยการสอนด้วยวิธีแบบผสมผสาน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 นวัตกรรมการใช้ยาและยาสุมนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 กระบวนทัศน์ใหม่: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การบริการสังคม สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานสู่แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
15 การออกแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์การสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
16 แนวทางการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 การจัดกิจกรรมเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี มาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวังลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 แพลตฟอร์มทางการศึกษาที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาผนวกกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์สำหรับภูมิปัญญาด้านอาหารของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทชุมชนเป็นฐานสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มของครูภาคเหนือ โดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ชุดโครงการ :การบริหารจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่พิเศษจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
6 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชุมชนบ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
8 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองตามแนวคิด STEAM ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
9 ชุดโครงการ :การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เน้นฐานสมรรถนะของครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
10 โครงการย่อยที่ 2 : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องดนตรีขิมสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักเรียนในตำบลทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
11 การพัฒนาการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนแบบจุลภาคเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การศึกษาผลการใช้เครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การศึกษาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2565 นักวิจัยร่วม
14 การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี (C-PTK) ของนักศึกษาครูเคมี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษาวิถีใหม่ 2565 นักวิจัยร่วม
15 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรไทยพื้นบ้านจากการมีส่วนร่วมในตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยความตันโลหิตสูงที่ควบคุมค่าระดับความดันโลหิตไม่ได้ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ บ้านศาลาไขย หมู่ที่ ๒ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
18 แผนงานวิจัยเรื่อง : มนต์เสน่ห์ดนตรีขิมภูมิปัญญาทรงคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและของหวานต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
20 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ขนมปังแป้งปราศจากกลูเตนเพื่อพัฒนาทักษะ แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
21 การพัฒนากระบวนการทำวิจัยรายวิชาวิจัย ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของนักศึกษา ครูฟิสิกส์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
22 การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (๕E) ผนวกกับหลัก ๕W ๒H สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
23 การพัฒนาเทคโนโลยีผนวกศาสตร์การสอน ในเนื้อหา โดยการสอนด้วยวิธีแบบผสมผสาน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
24 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม การรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
25 การพัฒนาสุขภาะวะของผู้สูงอายุสู่ระบบชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
26 การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนคนวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
27 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มในชุมชนบ้านสบจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้งที่ปราศจากกลูเตน 2564 นักวิจัยร่วม
29 กระบวนทัศน์ใหม่: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การบริการสังคม สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
30 นวัตกรรมการใช้ยาและยาสุมนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
31 การสร้างความปลอดภัยในการใช้ยาและยาสมุนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
32 ประสิทธิภาพของไดอะตอมไมต์ในการดูดซับน้ำมันเพื่อลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนของชุมชนในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
33 ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์โดยแกนนํานักศึกษาสาธารณสุขชุมชนต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
34 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานสู่แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
35 การออกแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์การสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
36 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๐ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ในตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2560 นักวิจัยร่วม
37 แนวทางการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
38 การจัดกิจกรรมเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี มาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวังลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทชุมชนเป็นฐานสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2566 หัวหน้า
2 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทชุมชนเป็นฐานสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2566 หัวหน้า
3 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทชุมชนเป็นฐานสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2566 หัวหน้า
4 ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2566 หัวหน้า
5 ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2566 หัวหน้า
6 การพัฒนากระบวนการทำวิจัยของนักศึกษาครูฟิสิกส์ในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของนักศึกษาครูฟิสิกส์ 2566 หัวหน้า
7 การพัฒนาเทคโนโลยีผนวกศาสตร์การสอนในเนื้อหาด้วยวิธีการแบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของนักศึกษาครุวิทยาศาสตร์ 2566 หัวหน้า
8 การศึกษาสมรรถนะการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาเคมีในยุคการศึกษาวิถึใหม่ 2566 ผู้ร่วม
9 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning:RBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 หัวหน้า
10 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมลักษณะทางจิตของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 0 หัวหน้า
11 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 0 หัวหน้า
12 การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับไม้พะยอมที่ใช้ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู 0 หัวหน้า
13 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 0 หัวหน้า
14 Eliciting pedagogical content knowledge of pre-service science teachersusing the Interview about Instances Technique 0 หัวหน้า
15 ผลของสายพันธุ์ข้าวและชนิดของน้ำผลไม้ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาโทน้ำผลไม้ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการการบริการวิชาการกิจกรรมและสื่อการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2560 หัวหน้า