รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ duangjan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนแบบจุลภาคเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 1 : การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนการผลิตเครื่องดนตรีขิมตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การศึกษาผลการใช้เครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (๕E) ผนวกกับหลัก ๕W ๒H สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาเทคโนโลยีผนวกศาสตร์การสอน ในเนื้อหา โดยการสอนด้วยวิธีแบบผสมผสาน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ขนมปังแป้งปราศจากกลูเตนเพื่อพัฒนาทักษะ แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนากระบวนการทำวิจัยรายวิชาวิจัย ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของนักศึกษา ครูฟิสิกส์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 นวัตกรรมการใช้ยาและยาสุมนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 กระบวนทัศน์ใหม่: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การบริการสังคม สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานสู่แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
11 การออกแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์การสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 แนวทางการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การจัดกิจกรรมเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี มาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวังลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 : การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนการผลิตเครื่องดนตรีขิมตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนาการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนแบบจุลภาคเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาผลการใช้เครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและของหวานต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 การศึกษาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 2565 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี (C-PTK) ของนักศึกษาครูเคมี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษาวิถีใหม่ 2565 นักวิจัยร่วม
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยความตันโลหิตสูงที่ควบคุมค่าระดับความดันโลหิตไม่ได้ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ บ้านศาลาไขย หมู่ที่ ๒ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
9 แผนงานวิจัยเรื่อง : มนต์เสน่ห์ดนตรีขิมภูมิปัญญาทรงคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
10 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรไทยพื้นบ้านจากการมีส่วนร่วมในตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
11 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ขนมปังแป้งปราศจากกลูเตนเพื่อพัฒนาทักษะ แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การพัฒนากระบวนการทำวิจัยรายวิชาวิจัย ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของนักศึกษา ครูฟิสิกส์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (๕E) ผนวกกับหลัก ๕W ๒H สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การพัฒนาเทคโนโลยีผนวกศาสตร์การสอน ในเนื้อหา โดยการสอนด้วยวิธีแบบผสมผสาน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม การรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
16 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มในชุมชนบ้านสบจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
17 การพัฒนาสุขภาะวะของผู้สูงอายุสู่ระบบชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
18 การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนคนวอแก้ว ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากแป้งที่ปราศจากกลูเตน 2564 นักวิจัยร่วม
20 นวัตกรรมการใช้ยาและยาสุมนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
21 กระบวนทัศน์ใหม่: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การบริการสังคม สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
22 การสร้างความปลอดภัยในการใช้ยาและยาสมุนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
23 ประสิทธิภาพของไดอะตอมไมต์ในการดูดซับน้ำมันเพื่อลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนของชุมชนในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
24 ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์โดยแกนนํานักศึกษาสาธารณสุขชุมชนต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
25 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานสู่แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2562 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
26 การออกแบบการเรียนการสอนโดยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์การสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) ของครูวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
27 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๐ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ในตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2560 นักวิจัยร่วม
28 แนวทางการพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
29 การจัดกิจกรรมเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี มาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวังลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning:RBL) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 หัวหน้า
2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมลักษณะทางจิตของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 0 หัวหน้า
3 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 0 หัวหน้า
4 การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับไม้พะยอมที่ใช้ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาปลาทู 0 หัวหน้า
5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 0 หัวหน้า
6 Eliciting pedagogical content knowledge of pre-service science teachersusing the Interview about Instances Technique 0 หัวหน้า
7 ผลของสายพันธุ์ข้าวและชนิดของน้ำผลไม้ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาโทน้ำผลไม้ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการการบริการวิชาการกิจกรรมและสื่อการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 2560 หัวหน้า