ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมและธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บริการวิชาการ

2017-03-09
2017-03-09
2019-03-09
5
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัท เอสดี เทคโนเวชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานความรุ้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินำสุ่การประยุกต์ใช้ความรุ้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางอาหา
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ภาคธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ให้

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 บริษัท เอสดี เทคโนเวชั้น จำกัด ประธานกรรมบริษัท เอสาดี เทคโนเวชั่น จำกัด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
1 สนับสนุนทางวิชาการในการสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ภาคธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ 2017-03-09 2019-03-09 5