ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

ความร่วมมือระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการ

2560-06-05
2560-06-05
1900-01-01
5
เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ การทำวิจัย การโอนหน่วยกิต การเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานฯ การจัดกิจกรรมด้านอื่นๆ
-

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 493 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-