ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวแต๋นลำปางในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บริการวิชาการ

2017-06-09
2017-06-09
2019-06-09
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับเทศบาลตำบลเกาะคา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดคุณภาพการผลิตต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นลำปาง รวมถึงการพัฒนาเป๋นหมู่บ้านข้าวแต๋นที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ส
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การฝึก สถานที่ฝึกอบรมและงบประมาณดำนเนิงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ประสานงานกลุ่มผู้ประกอบการข้าแต๋นเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวแต๋น กำหนดเกณฑ์การปรเมินกิจกรรม

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 เทศบาลตำบลเกาะคา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะคา ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะ จังหวัดลำปาง
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
1 สนับสนุนการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นลำปางรวมถึงการพัฒนาเป็นหมู่บ้านข้าวแต็นที่ไ้ด้รับมาตรฐานการผลิต 2017-06-09 2019-06-09 5