ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการ

2558-12-15
2558-12-15
1900-01-01
5
เพื่อให้การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการและการวิจัยและด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม
-

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 เทศบาลตำบลเสริมงาม นายกเทศมนตรี 53 ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-