ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

การขับเคลื่อนและร่วมกันดำเนินงาน โรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุวัดศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการ

2558-11-11
2558-11-11
1900-01-01
5
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 3. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการในการดูแลตนเองและการทำประโยชน์เ
-

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 โรงเรียนผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุวัดศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม ประธานชมรม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียนวัดศรีหลวง อ.แจ้ห่ม 2561-06-12 2561-06-13 5