ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริการวิชาการ

2561-07-24
2561-07-24
2562-07-24
5
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาของทั้ง 4 หน่วยงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการให้บริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ ต.นิคมพัฒนา / อ.เมืองลำปาง / จ.ลำปาง
2 โรงเรียนเมืองมายวิทยา ว่าทีร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ / ผู้อำนวยการโรงเรียน ต.บ้านแลง / อ.แจ้ห่ม / จ. ลำปาง
3 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล นายสุทิน คงสนุ่น / ผู้อำนวยการโรงเรียน ต.บ้านเสด็จ / อ.เมืองลำปาง / จ.ลำปาง
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-