ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

ความร่วมมือทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการ

2558-07-02
2558-07-02
1900-01-01
5
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าในด้านวิชาการให้แก่เครือข่ายนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดี 123 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-