ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

การส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวแต๋นลำปาง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บริการวิชาการ

2017-03-09
2017-03-09
2019-03-09
5
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภักลำปาง กับสมาคมการค้าข้าวแต๋นจังหวัดลำปางได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานความรุ้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินำสู่่การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นลำปาง สร้างนวัตกรรมให้เกิดคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นลำปางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดตลอดจนการขับเคลื่อนผุ้ปร

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 สมาคมการค้่าข้าวแต๋นจังหวัดลำปาง นายกสมาคมการค้าข้าวแต๋นจังหวัดลำปาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
1 ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการสร้างองค์ความรุุ้ด้านนวัตกรรมและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นลำปางและส่งเสริมคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นลำปาง 2018-03-09 2020-03-09 5