ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

ความร่วมมือทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิจัย

2558-08-26
2558-08-26
2562-08-26
5
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นอันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าร่วมกัน
-

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คณบดี -
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-