ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและบริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บริการวิชาการ

2561-07-23
2561-07-23
2562-07-23
5
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากเอกชนสู่กระบวนการเรียนการสอน และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบริษัทเอ็น เอส เค แบริ่งส์(ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 บริษัทเอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายวีระพันธ์ เติมวิทย์ขจร / ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายอุตสาหกรรม ต.คลองหนึ่ง/อ.คลองหนึ่ง /จ.ปทุมธานี
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-