ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

การพัฒนาพลังงานทดแทน เกษตร, ชลประทาน - อาหารและสิ่งแวดล้อม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการ

2558-03-06
2558-03-06
2560-05-06
5
1. เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากขยะ 2. เพื่อร่วมมือกันพัฒนาในด้านเกษตร - ชลประทาน - อาหาร - สิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงบ
-

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายกเทศมนตรี, หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม -
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-