ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

ความร่วมมือทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการ

2560-02-02
2560-02-02
1900-01-01
5
เพื่อร่วมมือกันดำเนินงานทางด้านวิชาการ
-

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 18 มหาวิทยาลัย คณบดี -
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-