ข้อมูลเครือข่าย MOU

รายละเอียดเครือข่าย MOU

ความร่วมมือทางวิชาการด้านกิจกรรมเครือข่ายบริการวิชาการแก่สังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บริการวิชาการ

2560-10-31
2560-10-31
1900-01-01
5
1. เพื่อพัฒนาแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และเป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาแก่พื้นที่อื่น
-

# หน่วยงาน ผู้ลงนาม ตำบล / อำเภอ / จังหวัด
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อธิการบดี 80 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
# กิจกรรม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ระดับความสำเร็จ
-