ข้อมูลโครงการวิจัย | รายละเอียดงานวิจัย
รหัสโครงการ
2558223
ชื่อโครงการ
[ไทย] บทบาทของทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนในตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
[Eng] Role of Cultural Capital and Community Economic in Tambon Bantoon Amphoe Muang Phayao
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ประเภทโครงการวิจัย
-
ประเภทงานวิจัย
-
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณภายใน
ประเภทแหล่งทุนที่ 1
งบประมาณแผ่นดิน [งบประมาณ 80,000.00 บาท]
คำสำคัญ
[ไทย] ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง สินทรัพย์ทางสังคมของชุมชนซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่ามายาวนาน ซึ่งในที่นี้ หมายรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น บทบาททุนทางวัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติหรือหน้าที่ของทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน มีคุณลักษณะในการที่จะช่วยเสริมให้มีความเข้มแข็งในชุมชน เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิต การค้า การจ้างงาน และการใช้จ่ายและการดำรงชีพ ซึ่งก่อให้เกิด ผลผลิตทางเศรษฐกิจ เม็ดเงินที่จะเข้ามาหมุนเวียนภายในชุมชน,ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง สินทรัพย์ทางสังคมของชุมชนซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่ามายาวนาน ซึ่งในที่นี้ หมายรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น,บทบาททุนทางวัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการปฏิบัติหรือหน้าที่ของทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน มีคุณลักษณะในการที่จะช่วยเสริมให้มีความเข้มแข็งในชุมชน เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผลิต การค้า การจ้างงาน และการใช้จ่ายและการดำรงชีพ ซึ่งก่อให้เกิด ผลผลิตทางเศรษฐกิจ เม็ดเงินที่จะเข้ามาหมุนเวียนภายในชุมชน
[Eng] cultural capital
ประเภทการวิจัย
การวิจัยและพัฒนา
สาขาด้านการวิจัย
สังคมศาสตร์
ระยะเวลาการทำวิจัย
1 ปี
วันที่เริ่มต้นการทำวิจัย
01-10-2557
วันที่สิ้นสุดการทำวิจัย
30-09-2558
หน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน วช.
หนังสือรับรอง (คน)
-
หนังสือรับรอง (สัตว์)
-
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
-
เลขที่สัญญา (ถ้ามี)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เป้าประสงค์)
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of culture) เพื่อสร้างคนไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน)
2.5.4 ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการประยุกต์พื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
สาขาการวิจัยหลัก OECD *
สังคมศาสตร์
สาขาการวิจัยย่อย OECD *
สังคมศาสตร์ : รัฐศาสตร์
สาขา ISCED (รหัสหลัก)*
03 Social sciences, journalism and information
สาขา ISCED (รหัสย่อย1)*
039 Social sciences, journalism and information not elsewhere classified
สาขา ISCED (รหัสย่อย2)*
0319 Social and behavioural sciences not elsewhere classified
อัญธิชา มั่นคง
หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
100%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
สัดส่วนงบประมาณ
80,000.00
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง