ข้อมูลโครงการวิจัย | รายละเอียดงานวิจัย
รหัสโครงการ
2558002
ชื่อโครงการ
[ไทย] กระบวนทัศน์การพัฒนาที่นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง กรณีศึกษา : บ้านนาบอน ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
[Eng] -
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ประเภทโครงการวิจัย
-
ประเภทงานวิจัย
-
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณภายใน
ประเภทแหล่งทุนที่ 1
งบรายได้ [งบประมาณ 20,000.00 บาท]
คำสำคัญ
[ไทย] กระบวนทัศน์การพัฒนา,กระบวนทัศน์การพัฒนา หมายถึง กระบวนความคิดและการปฏิบัติขององค์กร ประชาชน ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน และนักวิชาการ ที่เข้ามาเรียนรู้และทำงานร่วมกับชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีการเรียนรู้ มีการจัดการทรัพยากร และมีการพัฒนา ตลอดเวลา มีการจัดการตนเอง และมีการจัดองค์กรชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การพึ่งตนเอง หมายถึง ความสามารถของคนที่จะช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด โดยไม่ เป็นภาระให้คนอื่นมากเกินไป มีความสมดุล มีความพอดีในชีวิตที่เป็นอยู่ วิธีวิทยา หมายถึง ความรู้ที่นำมาปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบขั้นตอนประกอบด้วย การมีข้อมูล การจำแนกข้อมูล การสรุปองค์ความรู้ การจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และการสรุปบทเรียน กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นการเชื่อมระหว่างความรู้ไปสู่การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมที่ดีขึ้นในเชิงสร้างสรรค์
[Eng] Strong Communities ,Self-reliance
ประเภทการวิจัย
การวิจัยพื้นฐาน
สาขาด้านการวิจัย
สังคมศาสตร์
ระยะเวลาการทำวิจัย
1 วัน
วันที่เริ่มต้นการทำวิจัย
10-04-2559
วันที่สิ้นสุดการทำวิจัย
10-04-2559
หน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัย
หนังสือรับรอง (คน)
-
หนังสือรับรอง (สัตว์)
-
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
-
เลขที่สัญญา (ถ้ามี)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน)
2.5.4 ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
การสร้างระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม
สาขาการวิจัยหลัก OECD *
สังคมศาสตร์
สาขาการวิจัยย่อย OECD *
-
สาขา ISCED (รหัสหลัก)*
-
สาขา ISCED (รหัสย่อย1)*
031 Social and behavioural sciences
สาขา ISCED (รหัสย่อย2)*
0314 Sociology and cultural studies
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
100%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
สัดส่วนงบประมาณ
20,000.00
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง