ข้อมูลโครงการวิจัย | รายละเอียดงานวิจัย
รหัสโครงการ
25610106
ชื่อโครงการ
[ไทย] ศึกษาการใช้อิทธิบาท 4 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
[Eng] A Study of the Enchancement of Idhipada Four for the Learning Skill of Students Social Study Faculty of Humanities and Social Science Lampang Rajabhat University
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ประเภทงานวิจัย
สร้างองค์ความรู้
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทงบประมาณ
ทุนส่วนตัว
ประเภทแหล่งทุนที่ 1
[งบประมาณ 3,500.00 บาท]
คำสำคัญ
[ไทย] 1.อิทธิบาท 4 2. ทักษะ 3.การเรียน 4.นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
[Eng] 1.Idhipada Four 2. Skill 3.Learning 4.Students Social Study
ประเภทการวิจัย
การวิจัยพื้นฐาน
สาขาด้านการวิจัย
ปรัชญา
ระยะเวลาการทำวิจัย
4 เดือน 2 วัน
วันที่เริ่มต้นการทำวิจัย
01-11-2561
วันที่สิ้นสุดการทำวิจัย
02-03-2562
หน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หนังสือรับรอง (คน)
-
หนังสือรับรอง (สัตว์)
-
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
-
เลขที่สัญญา (ถ้ามี)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)
3.2 องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
สาขาการวิจัยหลัก OECD *
มนุษยศาสตร์
สาขาการวิจัยย่อย OECD *
มนุษยศาสตร์ : ปรัชญา จริยธรรม และศาสนา
สาขา ISCED (รหัสหลัก)*
02 Arts and humanities
สาขา ISCED (รหัสย่อย1)*
022 Humanities (except languages)
สาขา ISCED (รหัสย่อย2)*
0221 Religion and theology
อำนาจ สงวนกลาง
หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
100%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
10
สัดส่วนงบประมาณ
3,500.00
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง