ข้อมูลโครงการวิจัย | รายละเอียดงานวิจัย
รหัสโครงการ
25600242
ชื่อโครงการ
[ไทย] การจัดการชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ตำบล กล้วยแพะ และ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
[Eng] Community Management for Household Waste Reduce in Kluai Phae And Pi Chai Sub-District, Muang District, Lampang Province
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ประเภทงานวิจัย
สร้างองค์ความรู้
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทงบประมาณ
ทุนส่วนตัว
ประเภทแหล่งทุนที่ 1
[งบประมาณ 30,000.00 บาท]
คำสำคัญ
[ไทย] การจัดการชุมชน, การลดปริมาณขยะจากครัวเรือน, โครงการจัดการขยะชุมชน
[Eng] Community management, Household waste reduce, Community waste management project
ประเภทการวิจัย
การวิจัยและพัฒนา
สาขาด้านการวิจัย
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ระยะเวลาการทำวิจัย
2 ปี 8 เดือน 4 วัน
วันที่เริ่มต้นการทำวิจัย
30-11-2559
วันที่สิ้นสุดการทำวิจัย
30-07-2562
หน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
หนังสือรับรอง (คน)
-
หนังสือรับรอง (สัตว์)
-
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
-
เลขที่สัญญา (ถ้ามี)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
สาขาการวิจัยหลัก OECD *
สังคมศาสตร์
สาขาการวิจัยย่อย OECD *
สังคมศาสตร์ : ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ
สาขา ISCED (รหัสหลัก)*
03 Social sciences, journalism and information
สาขา ISCED (รหัสย่อย1)*
-
สาขา ISCED (รหัสย่อย2)*
-
ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
70%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
12
สัดส่วนงบประมาณ
30,000.00
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง