ข้อมูลโครงการวิจัย | รายละเอียดงานวิจัย
รหัสโครงการ
2558173
ชื่อโครงการ
[ไทย] การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
[Eng] Application of Multiple Intelligent Activities to Promote English Reading Skill of Sixth Grade Students at Phatan Nakrua Municipal School, Maetha District, Lampang Province
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ประเภทงานวิจัย
-
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณภายใน
ประเภทแหล่งทุนที่ 1
งบรายได้ [งบประมาณ 50,000.00 บาท]
คำสำคัญ
[ไทย] 4.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่พัฒนาขึ้น จากสภาพปัญหาและความต้องการที่จะส่งเสริมการอ่านจับใจความของนักเรียน 4.2 การอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านเรื่องสั้นเพื่อจับใจความเนื้อเรื่องแล้วสามารถเล่าสรุปใจความสำคัญของเนื้อเรื่องได้ 4.3 ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความ หมายถึงคะแนนที่วัดได้จากการอ่านเพื่อจับใจความเนื้อเรื่องแล้วสามารถเล่าสรุปใจความสำคัญของเนื้อเรื่องได้ 4.4 กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านจับใจความ หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพั
[Eng]
ประเภทการวิจัย
การวิจัยประยุกต์
สาขาด้านการวิจัย
-
ระยะเวลาการทำวิจัย
วันที่เริ่มต้นการทำวิจัย
06-03-2558
วันที่สิ้นสุดการทำวิจัย
06-03-2559
หน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัย
หนังสือรับรอง (คน)
-
หนังสือรับรอง (สัตว์)
-
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
-
เลขที่สัญญา (ถ้ามี)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
สาขาการวิจัยหลัก OECD *
-
สาขาการวิจัยย่อย OECD *
-
สาขา ISCED (รหัสหลัก)*
-
สาขา ISCED (รหัสย่อย1)*
-
สาขา ISCED (รหัสย่อย2)*
-
เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
100%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
สัดส่วนงบประมาณ
50,000.00
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง