ข้อมูลโครงการวิจัย | รายละเอียดงานวิจัย
รหัสโครงการ
2559203
ชื่อโครงการ
[ไทย] ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจร้านกาแฟในเขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
[Eng] Key Success Factors of coffee shops in Lampang Metropolitan Area.
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ประเภทงานวิจัย
-
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณภายใน
ประเภทแหล่งทุนที่ 1
งบรายได้ [งบประมาณ 20,000.00 บาท]
คำสำคัญ
[ไทย] ปัจจัยความสำเร็จ หมายถึง สิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการอีกและมีฐานผู้บริโภคเพิ่มขึ้นตลอดเวลา มีรายรับที่ดี มีรายจ่ายน้อย มีการพัฒนา เป็นที่รู้จัก มีการแนะนำปากต่อปาก หรือแม้แต่การทำให้ธุรกิจนั้นอยู่รอด และมีความยั่งยืน เทศบาลนครลำปาง หมายถึง เทศบาลนครแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ธุรกิจร้านกาแฟ หมายถึง ธุรกิจประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม โดยทั่วไปจะไม่จำหน่ายเครื่องที่มีแอลกอฮอล์ จะเน้นไปที่เครื่องดื่มประเภท กาแฟ ชา ช็อกโกแลต หรือ น้ำสมูทตี้ และอาจมีอาหารว่าง ซุป แชนวิช ขนมอบ ขนมเค้กและของหวานไว้บริการด้วย สามารถทานที่ร้าน หรือนำกลับบ้านได้เพื่อความสะดวก อาจมีรูปแบบร้านที่ทันสมัยเหมาะแก่การถ่ายรูปลง social หรือไม่ก็ได้ และอาจมีของที่ระลึก เช่น แก้วน้ำ กระติกน้ำ หรือสินค้าชนิดอื่นจำหน่าย เช่น เมล็ดกาแฟคั่ว หรือไม่มีก็ได้ รวมทั้งอาจมีมีการจัดโปรโมชั่นหรือไม่ก็ได้
[Eng]
ประเภทการวิจัย
การวิจัยประยุกต์
สาขาด้านการวิจัย
-
ระยะเวลาการทำวิจัย
วันที่เริ่มต้นการทำวิจัย
05-01-2559
วันที่สิ้นสุดการทำวิจัย
30-09-2560
หน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัย
หนังสือรับรอง (คน)
-
หนังสือรับรอง (สัตว์)
-
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
-
เลขที่สัญญา (ถ้ามี)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
สาขาการวิจัยหลัก OECD *
-
สาขาการวิจัยย่อย OECD *
-
สาขา ISCED (รหัสหลัก)*
-
สาขา ISCED (รหัสย่อย1)*
-
สาขา ISCED (รหัสย่อย2)*
-
สถิรา มะลาสิน
หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
75%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
สัดส่วนงบประมาณ
15,000.00
กนกอร ศิริฐิติ
นักวิจัยร่วม
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
นักวิจัยร่วม
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
5%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
สัดส่วนงบประมาณ
1,000.00
สยุมภู อุนยะพันธ์
นักวิจัยร่วม
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
นักวิจัยร่วม
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
5%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
สัดส่วนงบประมาณ
1,000.00
เกศณีย์ สัตตรัตนขจร
นักวิจัยร่วม
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
นักวิจัยร่วม
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
5%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
สัดส่วนงบประมาณ
1,000.00
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง