ข้อมูลโครงการวิจัย | รายละเอียดงานวิจัย
รหัสโครงการ
25650024
ชื่อโครงการ
[ไทย] การศึกษาการผลิตเม็ดอินเผาน้ำหนักเบาด้วยดินเหนียว กากกาแฟและเปลือกไข่
[Eng] Study on production of lightweight clay pellets with clay, coffee ground and eggshells
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ประเภทงานวิจัย
สร้างองค์ความรู้
ปีงบประมาณ
2565
ประเภทงบประมาณ
ทุนส่วนตัว
ประเภทแหล่งทุนที่ 1
ทุนส่วนตัว [งบประมาณ 0.00 บาท]
คำสำคัญ
[ไทย] กากกาแฟ, เปลือกไข่
[Eng] Coffee ground, Eggshells
ประเภทการวิจัย
การวิจัยและพัฒนา
สาขาด้านการวิจัย
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
ระยะเวลาการทำวิจัย
11 เดือน 6 วัน
วันที่เริ่มต้นการทำวิจัย
01-10-2564
วันที่สิ้นสุดการทำวิจัย
01-09-2565
หน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัย
หนังสือรับรอง (คน)
-
หนังสือรับรอง (สัตว์)
-
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
-
เลขที่สัญญา (ถ้ามี)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เป้าประสงค์)
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (ยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (เป้าประสงค์)
ไม่ต้องระบุ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)
2.4 การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน)
2.4.5 การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
1.3.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
-
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัด 1.7 จำนวนโครงการบริการวิชาการ หรือโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลย
สาขาการวิจัยหลัก OECD *
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาการวิจัยย่อย OECD *
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขา ISCED (รหัสหลัก)*
05 Natural sciences, mathematics and statistics
สาขา ISCED (รหัสย่อย1)*
052 Environment
สาขา ISCED (รหัสย่อย2)*
0521 Environmental sciences
ละมาย จันทะขาว
หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
100%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
8
สัดส่วนงบประมาณ
0.00
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง