ข้อมูลโครงการวิจัย | รายละเอียดงานวิจัย
รหัสโครงการ
2558217
ชื่อโครงการ
[ไทย] การศึกษาประเพณีแก้มื้อนาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง
[Eng] Kae Mu Na Tradition from Wat Phra That Lampang Luang
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ประเภทโครงการวิจัย
-
ประเภทงานวิจัย
-
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณภายใน
ประเภทแหล่งทุนที่ 1
งบรายได้ [งบประมาณ 48,400.00 บาท]
คำสำคัญ
[ไทย] แก้มื้อนา (Kae Mu Na) ประเพณี (Tradition) วัดพระธาตุลำปางหลวง (Wat Phra That Lampang Luang) บทบาท (Role),แก้มื้อนา (Kae Mu Na) ประเพณี (Tradition) วัดพระธาตุลำปางหลวง (Wat Phra That Lampang Luang) บทบาท (Role)
[Eng] Kae Mu Na , Trdition, wat Pha That Lampang Luang , Role
ประเภทการวิจัย
การวิจัยพื้นฐาน
สาขาด้านการวิจัย
ปรัชญา
ระยะเวลาการทำวิจัย
1 ปี 1 วัน
วันที่เริ่มต้นการทำวิจัย
10-04-2558
วันที่สิ้นสุดการทำวิจัย
10-04-2559
หน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัย
หนังสือรับรอง (คน)
-
หนังสือรับรอง (สัตว์)
-
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
-
เลขที่สัญญา (ถ้ามี)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน)
2.5.4 ศักยภาพของชุมชนและสมาชิกชุมชน
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับยุทธธศาสตร์การวิจัยของชาติ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์ รวมทั้งความสามารถใ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
การสร้างระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม
สาขาการวิจัยหลัก OECD *
มนุษยศาสตร์
สาขาการวิจัยย่อย OECD *
มนุษยศาสตร์ : ปรัชญา จริยธรรม และศาสนา
สาขา ISCED (รหัสหลัก)*
-
สาขา ISCED (รหัสย่อย1)*
022 Humanities (except languages)
สาขา ISCED (รหัสย่อย2)*
0220 Humanities (except languages) not further defined
ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
100%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
สัดส่วนงบประมาณ
48,400.00
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง