ข้อมูลโครงการวิจัย | รายละเอียดงานวิจัย
รหัสโครงการ
2558044
ชื่อโครงการ
[ไทย] การวิเคราะห์วัฒนธรiรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนายกเทศมนตรี
[Eng]
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ประเภทโครงการวิจัย
โครงการเดี่ยว
ประเภทงานวิจัย
-
ปีงบประมาณ
2558
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณภายใน
ประเภทแหล่งทุนที่ 1
งบรายได้ [งบประมาณ 44,000.00 บาท]
คำสำคัญ
[ไทย] วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึกเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง สิ่งดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของบุคคลในระบบการเมือง โดยครอบคลุมทั้งอุดมการณ์ทางการเมือง และปทัสถานในทางปฏิบัติของบุคคลในระบบการเมืองนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ หมายถึง วัฒนธรรมทางการเมืองของคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเลย ไม่มีการรับรู้ ไม่มีความเห็น และไม่ใส่ใจต่อการเมืองไม่คิดว่าตนเองมีความจำเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า หมายถึง วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่วไป แต่ไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกกระบวนการ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม หมา
[Eng]
ประเภทการวิจัย
การวิจัยพื้นฐาน
สาขาด้านการวิจัย
-
ระยะเวลาการทำวิจัย
วันที่เริ่มต้นการทำวิจัย
28-01-2558
วันที่สิ้นสุดการทำวิจัย
27-01-2558
หน่วยงานที่สนับสนุนการทำวิจัย
หนังสือรับรอง (คน)
-
หนังสือรับรอง (สัตว์)
-
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
-
มาตรฐานด้านจุลชีววิทยา
-
เลขที่สัญญา (ถ้ามี)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ (เป้าประสงค์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน)
-
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
-
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
สาขาการวิจัยหลัก OECD *
-
สาขาการวิจัยย่อย OECD *
-
สาขา ISCED (รหัสหลัก)*
-
สาขา ISCED (รหัสย่อย1)*
-
สาขา ISCED (รหัสย่อย2)*
-
อัญธิชา มั่นคง
หัวหน้าโครงการวิจัย
ตำแหน่งที่รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการวิจัย
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
100%
เวลาที่ทำวิจัย (ชั่วโมง/สัปดาห์)
สัดส่วนงบประมาณ
44,000.00
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง