ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
ประสิทธิผลการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลเมืองเขลางค์นครบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
2560-01-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง