ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการ Management Fair ครั้งที่ 9 คณะวิทยาการจัดการ
2559-05-13
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง