ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
บูรณาการบริการวิชาการค่ายภาษาพี่สอนน้องคล้องวัฒนธรรม
2560-01-21
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ
ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
1. เกิดผลต่อการพัฒนาสาขาวิชา 2. เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 3. เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง