ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) จังหวัดลำปาง
2558-12-01
งบประมาณแผ่นดิน
8600 บาท
โครงการด้านวิชาการแบบร่วมมือ
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง