ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม ตามบริบทของพื้นที่ (ด้านพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม และเกษตรอินทรีย์)
2559-03-07
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง