ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกับสำนักงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัด (KBO)
2559-11-01
งบประมาณแผ่นดิน
25000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย
ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง