ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
สร้างการจัดการความรู้และการสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยร่วมกับชุมชน โครงการบริการวิชาการ Fixed Item
2560-02-09
งบรายได้
154600 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง