ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2558
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่อยงานภาครัฐและเอกชน เรื่องการอบรมการสร้างและออกแบบตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนธุรกิจขนาดย่อย(SMEs)ฯลฯ
2558-11-07
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง