ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกับสำนักงานพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง (KBO)
2561-06-01
งบประมาณแผ่นดิน
15000 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย
ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง