ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
2558-10-01
0 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง