ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชาการของสาขาชีววิทยา
2559-01-20
งบประมาณแผ่นดิน
15000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย
ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง