ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการอบรมความรู้รู้ต่อเนื่องทางการวิชาชีพ CPA/CPC
2559-07-24
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง