ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์) จังหวัดลำปาง
2559-07-01
0 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะครุศาสตร์
ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง