ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2560
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2561-08-01
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง