ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
โครงการบริการวิชาการ ที่บูรณาการสู่การเรียนการสอนและการนำไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาการจัดการ
2559-11-17
งบประมาณแผ่นดิน
30000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง