ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2559
บริการวิชาการตามพื้นที่เป้าหมาย บ้านสบจ้าง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2559-12-07
งบประมาณแผ่นดิน
4997 บาท
โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง