ข้อมูลบริการวิชาการ

รายละเอียดผลงานวิชาการ

2561
โครงการบริการ สาขาวิชาการจัดการ บูรณาการกับการเรียนการสอนเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชุมชน
2561-04-25
งบประมาณแผ่นดิน
20000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
Lat , Long
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง